punë sociale shkollore

Jan Mork

Tel. 0571-97208829
(Answering machine is ON)
Mobil 0160/97869746

E-Mail j.mork@minden.de

  • Këshillim vullnetar dhe konfidencial për nxënësit dhe kujdestarët ligjorë/ prindërit për çështje dhe probleme private ose shkollore
  • ndihmë dhe mbështetje në situata konfliktuale / ndërhyrje në krizë
  • mbështetje me qendrave të këshillimit, autoritete dhe zyra si dhe në përpunimin e dokumenteve/ kërkesave (BuT = Ligji i Edukimit dhe Pjesëmarrjes)
  • Oferta individuale për nxënësit në kontekstin e mbështetjes individuale,punë në grupe dhe punë në projekte te ndryshme

Zyra e punës sociale në shkollë është vullnetare, falas dhe konfidenciale! Kjo do të thotë që gjithçka që diskutojmë mbetet private.

Përjashtim – Unë marr lejen tuaj për të folur me njerëz të tjerë (p.sh. mësuesit, qendrat e këshillimit) në lidhje me situaten ose ekziston një rrezik/problem akut.