Faza wstępna oraz całoroczne lekcje

W Nadrenii Północnej-Westfalii szkoła podstawowa rozpoczyna się fazą wstępną: dzieci mają rok, dwa lub trzy lata na ukończenie klas 1 i 2. W ten sposób brany jest pod uwagę bardzo różny poziom i tempo rozwoju dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole.

W naszej szkole faza wstępna obejmuje różne klasy. Oznacza to, że dzieci, które chodzą do szkoły przez rok, dwa lub trzy lata, uczą się razem w jednej klasie. Kiedy rozpoczynają szkołę, początkujący dołączają do grupy dzieci, które już dobrze znają. W ten sposób młodsze dzieci mogą uczyć się od starszych rówieśników. W razie potrzeby dzieci mogą pozostać w fazie wstępnej nawet przez trzy lata bez powtarzania klasy i zmieniania grup nauki. Wszystkie dzieci pracują według indywidualnych planów dziennych lub tygodniowych.

W Eine-Welt-Schule utworzonych jest łącznie pięć klas wstępnych z około 23 dziećmi. Za każdą klasę odpowiedzialny jest wychowawca wraz z pracownikiem pedagogicznym. Ponadto podczas zajęć wspierają ich wykwalifikowany pedagog społeczny i całoroczna stażysta/stażystka . Wsparcie to oparte jest na indywidualnej pracy z dziećmi lub/i zespołowej pracy w małych grupach w tzw. „Studiu nauki”.

Po fazie wstępnej (klasy 1 i 2) dzieci przechodzą do klasy 3. Od klasy 3 lekcje odbywają się w grupach uczących się w tym samym roku. Przejście do klasy 3 wiąże się również ze zmianą nauczyciela klasy. Z reguły dzieci i wychowawca klasy pozostają razem w klasach 3 i 4.